© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Laag 3

Laag 3 met tekst.png

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 3. In deze derde laag vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds TDV (TDV). In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Laag 1 ontvangt u van ons als uw werkgever u aanmeldt bij TDV. In laag 2 is alle informatie uit laag 1 uitgebreider beschreven. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.sptdv.nl of bij ons opvragen.
Documenten over uw pensioenregeling

Pensioenreglement 2015
Dit pensioenreglement is van toepassing op alle werknemers van Trivium Packaging Netherlands B.V. die nŠ 1949 geboren zijn.
Pensioenreglement 1993 (versie vanaf 1 januari 2015)
Dit pensioenreglement is van toepassing op alle deelnemers die vůůr 1 januari 2004 uit dienst zijn getreden of met pensioen zijn gegaan.
Klachtenreglement
In het klachtenreglement staat omschreven hoe een klacht door het pensioenfonds wordt afgehandeld.
Aanvraagformulier Waardeoverdracht
Indien u deelnemer bent, kunt u met dit formulier waardeoverdracht aanvragen.
Aanvraagformulier Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering
Indien u werknemer en in regelmatige ploegendienst werkzaam bent, kunt u met dit formulier deelname aan de Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering aanvragen.
Informatie over toeslagverlening voor deelnemers
In dit overzicht kunt u zien hoe de pensioenaanspraken van de deelnemers de afgelopen vijf jaar zijn geÔndexeerd.
Informatie over toeslagverlening voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
In dit overzicht kunt u zien hoe de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers en de pensioenrechten van de pensioengerechtigden de afgelopen vijf jaar zijn geÔndexeerd.
Documenten over Stichting Pensioenfonds TDV

Uitvoeringsovereenkomst met Trivium Packaging Netherlands B.V.
De uitvoeringsovereenkomst beschrijft de afspraken tussen uw werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering en de financiering van de pensioenregeling.
Statuten
Het doel van het pensioenfonds is in de statuten omschreven, evenals de bestemming van de middelen, het beheer van het pensioenfonds en vele andere onderwerpen.
ActuariŽle en bedrijfstechnische nota (ABTN)
ABTN staat voor 'actuariŽle en bedrijfstechnische nota'. Het doel van deze nota is inzicht te geven in het beleid dat het bestuur van het pensioenfonds voert om de pensioenregelingen te kunnen uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur werkzaamheden heeft uitbesteed, de financiŽle opzet van het pensioenfonds en de financiŽle sturingsmiddelen van het bestuur staan beschreven in de ABTN.
Nota Beleggingsbeleid
De nota beleggingsbeleid beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Verklaring inzake beleggingsbeginselen
De verklaring inzake beleggingsbeginselen beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. De verklaring inzake beleggingsbeginselen van TDV is als bijlage 1 opgenomen in de hierboven genoemde actuariŽle en bedrijfstechnische nota (ABTN).
Financieel crisisplan
Het financieel crisisplan geeft een beschrijving van de maatregelen die genomen kunnen worden indien de financiŽle positie van het pensioenfonds niet voldoende is.
Kostenoverzicht
De uitvoering van een pensioenregeling brengt kosten met zich mee. Pensioenfondsen moeten de premies innen, administratie bijhouden, het vermogen beleggen en de pensioenen uitkeren. Daarnaast moeten ze de deelnemers goed informeren. In dit overzicht zijn de kosten van het pensioenfonds over 2018 weergegeven.
Herstelplan
Een herstelplan is een plan van aanpak waarin het pensioenfonds laat zien welke maatregelen worden genomen om de dekkingsgraad te verbeteren. In het herstelplan wordt ook aangeven welke maatregelen het pensioenfonds neemt als het herstel niet lukt binnen de termijn die daarvoor staat.


Pensioen 1-2-3

Laag 1
Dit is een printbare versie van laag 1 van Pensioen 1-2-3.
Laag 2
Dit is een printbare versie van laag 2 van Pensioen 1-2-3.
Pensioenvergelijker
Met behulp van de pensioenvergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen.


Privacy

Privacyverklaring
Door middel van de Privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens, het doel daarvan en uw wettelijke rechten.

Verkorte versie Privacyverklaring
Dit is een verkorte versie van bovengenoemde Privacyverklaring.
Cookieverklaring
Door middel van de Cookieverklaring informeren wij u over welke cookies wij gebruiken, waarom wij deze gebruiken en hoe u cookies kunt verwijderen of weigeren.
Nieuws

Maatregelen vanwege het coronavirus
Vanwege het coronavirus is er op ons kantoor een minimale bezetting aanwezig. Hierdoor zijn we telefonisch beperkt bereikbaar.
Wij verzoeken u daarom in dringende gevallen per e-mail (info@sptdv.nl) contact met ons op te nemen.

De pensioenbetalingen gaan gewoon door en u krijgt uw pensioen op de reguliere betaaldata uitbetaald.

Klik <hier> voor meer informatie.